[:sl]Ekološke vasi po svetu so primeri trajnostnega bivanja. Trajnostni razvoj ima v osnovi tri stebre, ki se med seboj vzajemno podpirajo. Ti stebri so ekologija, ekonomija in socialni vidik. Za ekološke vasi pa je značilno, da vključuje tudi četrti steber, to je kultura oz. posredno duhovnost.

Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe – G.H. Brundtland –

Cilj je doseči uravnoteženje vseh prvin. Vsako neravnovesje v prid enega področja povzroči škodo na drugem področju. Tako je za današnjo družbo značilno poudarjanje ekonomskega vidika na škodo ekologije, družbenih odnosov in kulture oz. duha. Posledično pa to neravnovesje povzroči tudi škodo sami ekonomiji ker uničena narava in iztrošeni ljudje ne morejo več podpirati gospodarstva.

Lep primer uravnoteženega delovanja vseh stebrov trajnostnega razvoja je podpiranje lokalne ekonomije, ki ima zaradi manjših transportov manjši vpliv na okolje in tudi manjše stroške transporta. Po drugi strani pa delovanje v lokalnem okolju spodbuja socialni vidik, zaradi katerega so lokalne skupnosti bolj povezane.[:en]Ecovillages around the world are examples of sustainable living. Three pillars, which mutually support each other, are the basis of sustainable development. Ti stebri so ekologija, ekonomija in socialni vidik. These pillars are ecology, economy and social aspects. It is common for eco villages to include a fourth pillar, that is culture or indirectly spirituality.   

Sustainable development meets the needs of the present human race, without compromising the ability for future generations to meet their own needs. – G.H. Brundtland –

The aim is to achieve a balance of all the elements. Any imbalance in favor of one area causes damage to another area. So for today’s society it is typicall to emphasize the economic point of view, at the expense of ecology, social relations and culture or spirit. Consequently, this imbalance may also cause damage to local economy. Because of destroyed nature and weary people there is no longer any support to the economy.

A good example of a balanced operation of all pillars of sustainable development is to support the local economy, which has due to reduced transports less impact on the environment and lower transport costs. On the other hand, the functioning of the local environment encourages the social aspect, due to which the local communities are more cohesive.

 [:]