[:sl]

Ekološki vidik

Ekološke vasi omogočijo ljudem, da ponovno začutijo povezavo z Zemljo. Ponovno se vzpostavi povezava med prstjo, vodo, vetrom, rastlinami in živalmi, ki zadovoljujejo dnevne potrebe človeka po hrani, oblačilih in zavetju.

Ekologija pomeni:

 • gojiti lastno ekološko pridelano hrano oz. le to pridobiti na lokalnem območju,

 • podpiranje ekoloških kmetij v okolici,

 • gradnja hiš iz naravnih lokalnih materialov,

 • uporaba obnovljivih virov energije,

 • ohranjanje biodiverzitete, vključno s starimi sortami kulturnih rastlin in živali,

 • podpiranje zelene ekonomije,

 • ocenjevanje življenjskega cikla izdelkov, ki se uporabijo v ekovasi iz ekološkega, socialnega, ekonomskega in duhovnega vidika,

 • ohranjanje čiste vode, prsti in zraka z ustreznim ravnanjem z odpadki.

[:en]

Ecology view

Ecovillages enable people to feel the connection with Earth again. Connection between soil, water, wind, plants and animals, which meet the daily needs of humans for food, clothes and shelter is restored again.

What ecology means:

 • growing your own ecological food or gain it in a local area,
 • supporting local eco-farms,
 • building houses with local natural materials,
 • use of renewable sources of energy
 • conservation of biodiversity, including old varieties of crops and animals,
 • supporting green economy,
 • life cycle assessment of products that are used in eco village from an ecological, social, economic and spiritual point of view,
 • maintaining clean water, soil and air with proper waste treatment

 [:]