[:sl]V ekološki vasi Mokri Potok so na voljo tri proste zazidljive parcele z gradbenim dovoljenjem.

Parcele v Mokrem Potoku

 • Gozdno posestvo (7): Posestvo je velikosti 0,38 ha. Posestvo je deloma terasirano. Na njem je še več ostankov temeljev hiš. Na vzhodu meji na manjši potok na zahodu na gozdno cesto. Na posestvu je gradbeno dovoljenje za vrhkletno hišo dimenzij 9,8x 7 m. 
 • Vzhodno posestvo (8): Je parcela velikosti 1163 m2. Nahaja se na rahlo dvignjenem platoju ob makadamski cesti ter ob manjšem potočku.  Na vzhodu je možen zakup kmetijske zemlje (trenutno gozd). Na zahodnem delu je možen odkup zazidljivega zemljišča od privat lastnika v velikosti še dodatno 1000 m2. Na posestvu je gradbeno dovoljenje za hišo dimenzij 9,8 x 7 m.
 • Severo-vzhodno posestvo (9): Je parcela velikosti 1170 m2. Nahaja se na travniku ob makadamski cesti ter ob manjšem potočku.  Na vzhodu je možen zakup kmetijske zemlje. Na zahodnem delu je možen odkup zazidljivega zemljišča od privat lastnika v velikosti še dodatno 1595 m2. Na posestvu je gradbeno dovoljenje za hišo dimenzij 9,8 x 7 m.

Poleg omenjenih posestev se z včlanitvijo v Zadrugo pridobi tudi skupno lastništvo Zadruge še na okvirno 1,5 ha zemljišč, ki bodo namenjene turizmu in/ali kmetijstvu ter ostalim skupnim dejavnostim.

Z vplačilom ocenjene vrednosti bodoči član pokrije naslednje stroške:

 • obvezni delež včlanitve v Zadrugo Mokri Potok z.o.o.
 • strošek nakupa zazidljivega zemljišča

Z plačilom obveznega deleža vsak nov član pokrije naslednje postavke:

 • komunalni prispevek za hišo (cesta)
 • upravno takso in druge administrativne stroške
 • strošek projektne dokumentacije in geodetskega posnetka;
 • vloži za skupne investicije (navedeno spodaj).

Vse omenjene stroške smo obstoječi člani Zadruge Mokri Potok že plačali in na nek način založili za bodoče člane.

Kam bo šel vaš vložek v Zadrugo:

Vložek od novih članov bo šel v naslednje namene:

 • nakup novih zazidljivih in kmetijskih zemljišč;
 • zakup kmetijskih zemljišč;
 • izgradnja vodovoda in internega električnega omrežja na obnovljive vire energije;
 • ureditev cest in dovozov;
 • tekoči administrativni stroški ter
 • investicije v turistično dejavnost.

Z vplačilom obveznega deleža član pridobi glasovalno pravico in lahko tako vpliva na kakšen način se bodo porabila omenjena sredstva. Odprti smo tudi za dogovor dolgoročnega najema posestev, plačila v več obrokih ali pa delnega odplačila preko dela.

Za vse ostale informacije nas lahko kontaktirate na e-mail: info@mokri-potok.si

Mokri Potok

Slikal: Jernej Tramte

[:en]In eco village Mokri Potok there are three (3) free parcels with building permit.

Parcele v Mokrem Potoku

 • Forest estate (7): Estate is in the size of 0,38 ha. It is partially terraced. There are still remainings of old house foundations. In the East the estate is adjacent to a small creek and in the west to forest road. There is a building permit on the estate for a house with basement in dimensions of 9,8 x 7 m.
 • Eastern estate (8): Is a parcel in the size of 1163 m2. It is located on a plateau adjacent to gravel road and small creek. There is a possibility for buying agriculture land (currently forest) in the east. In the west there is a possibility of buying a private parcel in the size of 1000m2. There is a building permit for a house with dimensions 9,8 x 7m.
 • North-Eastern estate (9): Is a parcel in the size of 1170 m2. It is located on meadow adjacent to gravel road and small creek. There is a possibility of buying agriculture land in the east and in the West from a private owner in the size of 1595 m2. There is a building permit for a house with dimensions of 9,8 x 7m.

With becoming a member in Zadruga Mokri Potok everyone also gets mutual ownership for a land in the size of 1,5 ha, which are ment for tourism and/or agriculture and other common activities.

With payment of estimated value of estate future member also covers the next expenses:

 • mandatory membership share in Zadruga Mokri Potok z.o.o.
 • the cost of buying a land with building permit

With the payment of mandatory share every new member also covers the following:

 • municipal contribution for the house (road)
 • administrative fees and other administrative costs
 • the cost of the project documentation and geodetic track
 • input for joint investments (listed below).

All the mentioned expanses have already been paid by the current members of Zadruga Mokri Potok so we have payed/loaned also for future members.

Where will you financial input in Zadruga go:

Input of new members will go for the following purposes:

 • purchase of new building and agricultural lands;
 • lease of agriculture lands;
 • plumbing installation and internal power grid to renewable energy sources;
 • road and driveway arrangements;
 • administrative running costs and
 • investments in tourism.

By paying the obligatory share a member acquires the right to vote and can affect how the investments will be spent. We are open to the long-term lease of estates or partial repayment through work.

For further information you can contact us on our e-mail: info@mokri-potok.si

Mokri Potok

Picture taken by: Jernej Tramte

[:]