Kočevska leži na visokem krasu in je v svetu znana po zelo ohranjenih gozdovih ter pestrem živalskem in rastlinskem svetu. Na približno 773 kvadratnih km prebiva veliko divjih živali, nekatere med njimi lahko vidimo tudi v Mokrem Potoku.

medoclovek

ŽIVALI – ZVERI

V Sloveniji živi 13 vrst zveri, ki sodijo v 4 družine; to so: Medvedi (Ursidae), Psi (Canidae), Kune (Mustelidae) in Mačke (Felidae).

MEDVEDI

Medvedov je v svetu 9 vrst, pri nas živi rjavi medved (Ursus arctos). Medvedi v dolžino merijo 150-250 cm, tehtajo več kot 200 kg, ter lahko živijo do 35let. Medved je znan kot vsejed. Hrani se z glivami, gozdnimi plodovi, podzemskimi organi rastlin in njihovimi zelenimi deli, nevretenčarji, glodavci in mrhovino. Medved nima pravega uimskega spanja, saj pozimi le miruje, telesna temperatura pa mu pade le za 2°C.Več o medvedih si lahko preberete tukaj.          

Potencialni vplivi vasi Mokri Potok na rjavega medveda in predlog omilitvenih ukrepov.

medved
medvedova stopinjaOdtis medvedje šape na lokaciji vasi

PSI

V Sloveniji živijo 3 vrste psov; to so: volk (Canis lupus), šakal (Canis aureus), ki občasno zaide v Slovenijo ter lisica (Vulpes vulpes).

Volk (Canis lupus) je naš največji plenilec in največji predstavnik družine, saj ima 30 – 70 kg. Življenjska doba volkov je lahko od 12 – 16 let, med našimi plenilci je najbolj ogrožen. Prehrana volkov so veliki parklarji, zato za preživetje potrebuje veliko območje. Redni obiskovalec Mokrega Potoka je tudi volkulja Jasna s svojim tropom.  Več o volkovih si lahko preberete tukaj.

volkulja jasna
iztrebek volka
lztrebek volka, najverjetneje Jasne ali nekoga iz njenega krdela, saj smo ga našli ravno v dneh, ko je ta obiskal lokacijo ekovasi

Lisica (Vulpes vulpes) je najpogostejša zver ter izjemno prilagodljiva vrsta, ki tehta 4,7 – 7,3 kg. Je oportunistični vsejed, a največkrat se masti z glodavci. Življenska doba lisic je do 12 let.Več o lisici si lahko preberete tukaj.

KUNE

Najbolj pestra in z vrstami najbogatejša zverska družina kune (Mustelidae). Na Kočevskem lahko najdemo jazbeca (Meles meles), malo podlasico (Mustela nivalis), veliko podlasico ali hermelina (Mustela erminea), dihurja (Mustela putorius), kuno zlatico (Martes martes), kuno belico (Martes foina) ter vidro (Lutra lutra).

 

VEGETACIJA

V dolini Mokrega potoka, ki ima značaj mrazišča, se na obeh bregovih v ozkem, skoraj strnjenem pasu pojavljajo zanimiva siva jelševja. Po stanju franciskejskega katastra iz leta 1823 so tod prevladovali pašniki, travniki in deloma njive.

Nad dolino Mokrega potoka, zlasti jugovzhodno in deloma zahodno od nje, so razširjena bukovja na distričnih rjavih tleh, nastalih na permskih kamninah (peščenjaki, glinovci, konglomerati). Gre za posebno, nekoliko sušnejšo različico kislega bukovja, ki se floristično in ekološko razlikuje od podobnih, do sedaj v osrednji in severovzhodni Sloveniji opisanih bukovij z rebrenjačo.

Nad Mokrim Potokom najdemo posajene tudi smrekove monokulture.

Ogrožene in zanimive rastlinske vrste v okolici Mokrega Potoka:

  • Equisetum sylvaticum L. – njivska preslica – v dolini Mokrega Potoka
  • Symphoricarpos albus (L.) Blake – pokec/pamela – ob ruševinah hiše na Sadnem hribu
  • Circaea x intermedia Ehrh – srednji nadlišček – pogosto ob Mokrem Potoku
  • Ophioglossum vulgatum L. – navadni kačji jezik – travišče pod Sadnim Hribom
  • Veronica jacquinii Baumg. – Jacquinov jetičnik – na Sadnem hribu in ob Mokrem Potoku

Poleg omenjenih rastlin, so posebnost tudi stara visoko debelna sadna drevesa, ki še vedno rodijo okusne plodove.

Lobaria pulmonaria
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – pljučasti lišaj, najdem v bližini Mokrega potoka. Na onesnaženje izjemno občutljiv listnati lišaj je v nekaterih območjih že zelo redek.

 

Kočevska region lies on high carst and is known in the world for its preserved forests and diverse animal and plant world. On approximately 773 square kilometers lives a lot of wild animals, some of them are also seen in Mokri Potok.

medoclovek

ANIMALS – BEASTS

In Slovenija there are 13 different spicies, which belong to 4 families; these are: Bears (Ursidae), Dogs (Canidae), Mustelids (Mustelidae) and Cats (Felidae).

BEARS

There are 9 different spicies of bears in the world, in our vicinity lives brown bear (Ursus arctos). Bears have an overall lenght of 150-250 cm, weight more than 200 kg and can live to 35 years. Bears are known as omnivorus. They eat mushrooms, forest fruits, plant roots and leaves, invertebrates, rodents and carcass. Bears don’t sleep during the winter it is only idle and its temperature drops only for 2°C. You can read more about bears here.        

medved
medvedova stopinjaBear foot print in Mokri Potok

DOGS

In Slovenia lives 3 different dog spicies; these are: wolf (canis lupus), jackal (Canis aureus), which occasionally gets in Slovenia and fox (Vulpes vulpes).

Wolf (Canis lupus) is our biggest predator and the biggest representative of the family because it can weight from 30 – 70kg. Life span of wolves is from 12 to 16 years. It is among our most endangered predators. Wolves food are large ungulates that is why they need a big hunting area. Our frequent visitor in Mokri Potok is also female wolf Jasna with her pack. You can read more about wolves here.

volkulja jasna
iztrebek volka
Wolf feces, probably from Jasna or one of her pack members because it was found at the time when she visited our village.

Fox (Vulpes vulpes) is most common and very flexible beast which weights from 4,7 – 7,3 kg. It is an opportunistic omnivore, but most of the time it feeds with rodents. Her life span is to 12 years.

MUSTELIDS

Most diverse and spicies richest beast family is Mustelids (Mustelidae). In Kočevska region we can find badgers (Meles meles), small weasel (Mustela nivalis), big weasel or hermelin (Mustela erminea), ferret (Mustela putorius), pine marten (Martes martes), beech marten (Martes foina) and otter (Lutra lutra).

VEGETATION

In the valley of Mokri Potok, which has frost hollow character, there are grey alder woods on both bank sides. In the Franziscean cadastre from 1823 the place was dominated by grassland, pasture and some cultivated fields. Above the valley of Mokri Potok especially on SE and partially W there are vast areas of beech trees. There are also planted spruce monocultures above Mokri potok.

Endangered and interesting plant species in the area of Mokri Potok:

  • Equisetum sylvaticum L. – horsetail herb – in the valley of Mokri Potok
  • Symphoricarpos albus (L.) Blake – common snowberry – near old house ruins in Sadni hrib
  • Circaea x intermedia Ehrh – Enchanter’s Nightshade – frequent near Mokri Potok
  • Ophioglossum vulgatum L. – adder’s-tongue – grassland below Sadni Hrib
  • Veronica jacquinii Baumg. – Veronica – on Sadni Hrib and near Mokri Potok

Among mentioned plants the speciality are also high steam fruit trees, which still bear delicious fruit.

Lobaria pulmonaria
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – found near Mokri Potok. Lychee which is very sensitive to pollution and is very rare in some areas.

 

[:]