[:sl]

Idejna zasnova

Izhodišča projekta temelje na ugotovitvah, da današnji način življenja ni trajnosten. Ekološke vasi so modeli trajnostnega bivanja.

Skupne prvine vsem ekološkim vasem po svetu so: ekološka gradnja, recikliranje in zmanjšanje odpadnih snovi, ekološka pridelava hrane ter raba obnovljivih virov energije. Pogoste prvine so tudi različni alternativni socialni in ekonomski modeli ter umetniško izražanje.

Življenje v ekološki vasi je organizirano tako, da ga lahko uspešno vzdržujejo tudi prihodnji rodovi. Takšna ureditev teži k čim manjšemu ekološkemu odtisu posameznika. Zmanjšanje ekološkega odtisa se doseže predvsem z lokalnim oskrbovanjem potreb po hrani, energiji in materialih. Prvenstveno se pri gradnji in vsakodnevnem bivanju uporabljajo naravni in lokalni materiali, za katere proizvodnjo je potrebno malo energije in kratka transportna pot (zmanjšanje porabe fosilnih goriv), hkrati pa ima od tega koristi lokalno gospodarstvo. V skladu s temi načeli je tudi narejena Idejna zasnova ekološke vasi.

Območje Kočevske nudi odlične možnosti za postavitev prve ekološke vasi v Sloveniji. Posebnost tega področja so obsežna državna zemljišča, ki so jih zapustili Kočevski Nemci. Že več kot pol stoletja prazne vasi skupaj s starimi sortami sadnih dreves zarašča gozd. Zapuščene vasi so nadvse primerne za postavitev ekoloških vasi. Ekološka vas in njeni prebivalci bodo v občino Kočevje prinesli mnoge koristi.

idejna

 

Koristi ekološke vasi:

 • demografska obogatitev podeželja
 • ohranjanje kulturne krajine (ustavitev zaraščanje kmetijskih zemljišč)
 • nova ponudba (turizem, storitve, obrt)
 • spodbujanje lokalne ekonomije
 • ohranjanje starih sort, baza semen
 • ohranjanje kulturne dediščine
 • ohranjanje in aktivno prenašanje tradicionalnih obrti

Projekt ekološke vasi deluje tudi na razvoju mnogih inovativnih področij, kot so:

 • Obnovljivi energetski viri (biomasa, kogeneracija, veter, sonce, energetska učinkovitost)
 • Nizko energijski in pasivni objekti ( uvajanje novih tehnologij v eko-bio gradnji)
 • Varčevanje z vodo, ločevanje (siva, rjava voda), recikliranje in čiščenje odpadne vode (RČN)
 • Ekološki in sonaravni pristopi k pridelovanju hrane
 • Različni socialni projekti (izobraževanje, medgeneracijsko bivanje)
 • Sodelovanje z lokalno lesno-predelovalno industrijo – hiše v vasi kot pilotni objekti

Celotno Idejno zasnovo vasi Mokri Potok in Sadni Hrib si lahko preberete tukaj (PDF dokument)

[:en]

Conceptual design

The foundations for this project are standing on conclusions that today’s way of living is not sustainable. Ecovillages are a model for sustainable living.

Common elements of all ecovillages around the world are: natural building, recycling and reducing polution, ecological farming and use of renewable energy sources. Common elements are also different alternative social and ecoonomic models and artistic expressions.

Living in ecovillage is designed and organized in a way that also future generations can maintain it. This sort of arrangements focus on minimal ecological footprint of an individual. Reduce of ecological footprint is achieved in particular by local supplying of needs for food, energy and materials.********?????? Materials used in construction and everyday living are mainly natural and local materials for which transport distance and production energy usage are as low as possible.  Conceptual design of ecovillage Mokri Potok is made in accordance with these principles.

Kočevska region offers perfect conditions for creating the first ecovillage in Slovenia.

Almost half a century deserted villages and areas which Gottschee Germans left behind are now empty along with old fruit trees and nature is slowly taking back what belongs to her. Empty villages are ideal for eco villages, which will also benefit whole Kočevska region.

idejna

 

Ecovillage benefits:

 • demographic enrichment of suburbs
 • maintaining cultural landscape (stop reforestation of agricultural lands)
 • new offer (tourism, crafts and services)
 • encouraging local economy
 • preserving old fruit varieties, seed bank
 • preservation of cultural heritage
 • preservation and active transmission of traditional crafts

Eco-village project also works on the development on many innovative areas such as:

 • Renewable energy sources (biomass, cogeneration, wind, sun, enery efficiently)
 • Passive and low-energy buildings (new natural building technologies)
 • Water saving, recycling and wastewater cleaning
 • Ecological and sustainable farming approach
 • Different social projects (education, workshops,…)
 • Cooperation with local woodprocessing industry

 [:]