Zgodovina vasi

Mokri Potok ali Unterwetzenbach / Spodnji Vecenbah je opuščena kočevarska vas. Prvič se omenja leta 1498 v urbarju urada Kočevska Reka, ko je štela tri hube. Skupaj z nekaj sto metrov oddaljenim Sadnim Hribom (Oberwetzenbach) sta bili včasih kar poseljeni in obdelani območji.

unterwetzenbach

V zemljiško knjižnem registru leta 1574 je imela vas štiri polovične kmetije ter celo kmetijo, ki je bila last župana. Ob potoku, ki pritece iz smeri Sadnega Hriba (desni pritok Mokrega potoka, brez imena) se je nahajal mlin. Pred drugo svetovno vojno je imela 18 hiš. Po vojni je bilo uporabnih 8 hiš, v njih je prebivalo 26 oseb. Vas med vojno ni bila uničena, medtem ko so bili prvotni prebivalci izgnani. Zadnji vašcani so vas zapustili leta 1965.

mp-stara

V dolini, na križišču poti, ki sta vodili proti Borovcu in proti Kočevski Reki, je nekoč stala kapela. Pravilno orientirana stavba je bila v tlorisu pravokotne oblike s plitvim polkrožnim zaključkom. Zgrajena je bila junija 1930, vaščani pa so pred tem verjetno uporabljali kapelo v Zgornjem Vecenbahu, ki je omenjena v vojaškem poročilu iz tretje četrtine 18. stoletja, v 19. stoletju pa je bila najverjetneje že podrta. Imela je bogato členjeno fasado: polkrožno zaključen portal sta obstopala pilastra, na vrhu katerih sta stala štukirana enakokraka trikotnika. Zatrep je od pritličja fasade ločeval profiliran venčni zidec, v osi portala pa je na strehi s čopom stala lesena nadstrešna zvonica s piramidalno pločevinasto streho. Na vzdolžnih stranicah sta bili na vsaki strani biforni, polkrožno zakljuceni okni. Stavba je bila krita s skodlasto dvokapno streho. Prostor v notranjšcini kapele je bil enoten in najverjetneje banjasto obokan.V petdesetih letih 20. stoletja je bila kapela porušena, tako da danes o njej ni več sledu.

skica oltarja g204gottschee unterwetzenbach
g205gottschee unterwetzenbach