[:sl]PODNEBJE

Srednja letna tempretatura v Kočevski reki je 7,5°. Srednja letna količina padavin v Kočevski Reki znaša 1800mm, v Novih Lazih pa 1624mm.

t2_kocevje

r2_kocevje

Temperature za Kočevje (povpr. T, povpr. najvišja dnevna T, povpr. najnižja dnevna T. Padavine za Kočevje [mm]

Na podnebje v okolici Mokrega Potoka vplivajo še nižje srednje letne temperature in višje srednje letne količine padavin v okoliškem gorskem svetu (pogorje Goteniške in Borovške gore).

 

GEOLOGIJA

Za razliko od okolice Kočevske Reke, ki je večinoma kraškega značaja (apnenci in dolomiti), se na Mokrem Potoku pojavljajo peščenjaki, glinovci in konglomerati permske starosti. Ti so neprepustni za vodo, zato se tod pojavljajo številni izviri in potoki, ki tečejo po globokih jarkih in grapah, ter se izlivajo v največjega med njimi, Mokri Potok, katerega vode poniknejo pod zemljo takoj na mejo z dolomitno – apneno podlago. V dolini omenjenega potoka so razširjeni aluvialni nanosi.

geoloska karta mokri potok

Geološka karta območja (vir: Kolarič M., 2014. Geomorfologija kontaktnega krasa Kočevske Reke. Diplomsko delo. Povzeto po: Geološka karta SFRJ, list Delnice. Zvezni geološki zavod.)

 

PRSTI

Območje okoli Mokrega Potoka in Sadnega hriba pokriva distrična rjava prst na skrilavih glinavcih in peščenjakih (rdečkasto na karti). Naplavne ravnice potokov prekrivajo distrični mineralni amfigleji (modro na karti).

pedoloska karta mokri potok

Pedološka karta območja (vir: Kolarič M., 2014. Geomorfologija kontaktnega krasa Kočevske Reke. Diplomsko delo. Povzeto po: Osnovna pedološka karta Republike Slovenije 1 : 25 000.)

 

HIDROLOGIJA

Reški potok in Mokri potok

Največji površinski vodotok je Mokri Potok (oziroma poimenovan tudi kot Potok, Potok v Kočevski Reku, Reški potok, Kočevska reka), ki izvira v zatrepni dolini SZ od Kočevske Reke in ponika v slepi dolini Mižuk. Izvira na stiku dolomitov in apnencev na nadmorski višini 520 metrov. Južno od naselja Kočevska Reka Potok v celoti ponira le ob res nizkem vodostaju, drugače pa teče proti JV, kjer se mu kot desni pritok pridruži Mokri potok.

Potok so leta 1977 (pri Kočevski Reki) zajezili domačini v sodelovanju z ribiči in nastalo je Reško jezero oz. zajezitev Može.  Površina akumulacije je okoli 18ha in niha odvisno od vodostaja. Današnji jez stoji na mestu nekdanjega srednjega mlina na potoku.

Reški potok za akumulacijo, južno od naselja Kočevska Reka, meandrira med ravnikom na višini 550m in Reškim hribom na 835m ter tam ob normalnih vodostajih ponika, ob povečani količini vode pa se nadaljuje v Mokri potok. Tok Mokrega potoka krepijo potoki iz južne in jugozahodne smeri, ki vsi pritekajo iz nekarbonatnih kamnin. Največji pritok je Kaselbach, ki izvira nad naseljem Borovec.

Tudi Mokri potok meandrira po svoji aluvialni ravnici v širokih meandrih, dokler ne začne teči proti SV v slepo dolino Mižuk (tudi Milžuk). Tam ponikne pod apnenčasto steno, v strugi pred tem pa je moč opaziti spremembo v kamninski sestavi, saj ta preide iz aluvialnih nanosov različnih debelin, do skrilavih glinavcev in na koncu do aluvialnih nanosov na apnencu.

Mošenik

Južno od slepe doline Mižuk teče potok Mošenik, ki drenira okoli 1,5km2 velik območje. Tvorita ga dva pritoka, ki izvirata eden na severnem in drugi na vzhodnem pobočju Velikega Mošenika in se združita vzhodno od Malega Mošenika. Potok ponika v slepi dolini na nadmorski višini 470m na stiku z apnenci.

hidrografska karta mokri potok

Hidrografska karta območja (vir: Kolarič M., 2014. Geomorfologija kontaktnega krasa Kočevske Reke. Diplomsko delo. Povzeto po: Državna topografska karta 1 : 25 000.)

 

Viri:

  • Acceto M., 2006. Floristična in vegetacijska opazovanja v okolici Kočevske Reke. Hladnikia 19:  3-26
  • Kolarič M., 2014. Geomorfologija kontaktnega krasa Kočevske Reke. Diplomsko delo.

[:en]CLIMATE

Average yearly temperature in Kočevska Reka is 7,5°C. Average yearly precipitation in Kočevska reka is 1800mm and 1624mm in Novi Lazi. 

t2_kocevje

r2_kocevje

Temperature za Kočevje (povpr. T, povpr. najvišja dnevna T, povpr. najnižja dnevna T. Padavine za Kočevje [mm]

There are also other factors such as lower average yearly temperatures and higher average yearly rainfall in surrounding mountain areas (Goteniška and Borovška mountain), that affect climate in Mokri Potok.

 

GEOLOGY

Unlike the surrounding Kočevska Reka, which is mostly karst nature (limestone and dolomite), in Mokri Potok there are mainly sandstones, conglomerates and claystones of the Permian age. They are watertight, so there are numerous springs and streams appearing that flow through deep ravines and ditches, and drains into the largest among them, Mokri Potok, whose waters seep underground immediately on the border with dolomite – lime basis. In the valley of that stream alluvium is expanded.

geoloska karta mokri potok

Geology chart of surroundngs (source: Kolarič M., 2014. Geomorfologija kontaktnega krasa Kočevske Reke. Diplomsko delo. Povzeto po: Geološka karta SFRJ, list Delnice. Zvezni geološki zavod.)

 

SOIL

The area around Mokri Potok and Sadni hrib is covered dystric brown soil on slates and sandstones (red on the map). It is a very fertile acidic soil. Floodplains of streams overlap dystric mineral amfiglej (blue on the map).

pedoloska karta mokri potok

Pedologic map of the surroundings (source: Kolarič M., 2014. Geomorfologija kontaktnega krasa Kočevske Reke. Diplomsko delo. Povzeto po: Osnovna pedološka karta Republike Slovenije 1 : 25 000.)

 

HYDROLOGY

Reški potok (Reški creek) and Mokri potok (Wet creek)

The biggest surface watercourse is Mokri Potok (also known as Potok, Potok in Kočevska Reka, Reški potok, Kočevska reka), which springs in the valley NW from Kočevska Reka and disappears underground in the valley of Mižuk. It springs at the contact of dolomites and limestones at an altitude of 520 meters.

In 1977 the locals in cooperation with fishermans built a dam on the creek (at Kočevska Reka) and Reško jezero or dam Može was created. Surface accumulation is around 18 ha and varies depending on the water level. Today’s dam stands where there once stood a mill.

Mošenik

South of Mižuk valley flows Mošenik creek. Formed by two tributaries that originate one in the north and the other on the eastern slope of the Veliki Mošenik and merge together east of Mali Mošenik. Creek than sinks into a blind valley at an altitude of 470m.

hidrografska karta mokri potok

Hidrographic chart of the area (source: Kolarič M., 2014. Geomorfologija kontaktnega krasa Kočevske Reke. Diplomsko delo. Povzeto po: Državna topografska karta 1 : 25 000.)

Sources:

  • Acceto M., 2006. Floristična in vegetacijska opazovanja v okolici Kočevske Reke. Hladnikia 19:  3-26
  • Kolarič M., 2014. Geomorfologija kontaktnega krasa Kočevske Reke. Diplomsko delo.

[:]