[:sl]Mokri Potok ali Unterwetzenbach / Spodnji Vecenbah je opuščena kočevarska vas. Prvič se omenja leta 1498 v urbarju urada Kočevska Reka, ko je štela tri hube. Skupaj z nekaj sto metrov oddaljenim Sadnim Hribom (Oberwetzenbach) sta bili včasih kar poseljeni in obdelani območji.

unterwetzenbach

V zemljiško knjižnem registru leta 1574 je imela vas štiri polovične kmetije ter celo kmetijo, ki je bila last župana. Ob potoku, ki pritece iz smeri Sadnega Hriba (desni pritok Mokrega potoka, brez imena) se je nahajal mlin. Pred drugo svetovno vojno je imela 18 hiš. Po vojni je bilo uporabnih 8 hiš, v njih je prebivalo 26 oseb. Vas med vojno ni bila uničena, medtem ko so bili prvotni prebivalci izgnani. Zadnji vašcani so vas zapustili leta 1965.

mp-stara

V dolini, na križišču poti, ki sta vodili proti Borovcu in proti Kočevski Reki, je nekoč stala kapela. Pravilno orientirana stavba je bila v tlorisu pravokotne oblike s plitvim polkrožnim zaključkom. Zgrajena je bila junija 1930, vaščani pa so pred tem verjetno uporabljali kapelo v Zgornjem Vecenbahu, ki je omenjena v vojaškem poročilu iz tretje četrtine 18. stoletja, v 19. stoletju pa je bila najverjetneje že podrta. Imela je bogato členjeno fasado: polkrožno zaključen portal sta obstopala pilastra, na vrhu katerih sta stala štukirana enakokraka trikotnika. Zatrep je od pritličja fasade ločeval profiliran venčni zidec, v osi portala pa je na strehi s čopom stala lesena nadstrešna zvonica s piramidalno pločevinasto streho. Na vzdolžnih stranicah sta bili na vsaki strani biforni, polkrožno zakljuceni okni. Stavba je bila krita s skodlasto dvokapno streho. Prostor v notranjšcini kapele je bil enoten in najverjetneje banjasto obokan.V petdesetih letih 20. stoletja je bila kapela porušena, tako da danes o njej ni več sledu.

skica oltarja g204gottschee unterwetzenbach
g205gottschee unterwetzenbach

 [:en]Mokri Potok or Unterwetzenbach / Spodnji Vecenbah is a deserted Gottscheer village. The name Mokri Potok literally means wet stream. In 1498 Mokri Potok was mentioned for the first time in land register office in Kočevska Reka when it counted three hubs (a land big enough to support one family). Together with Sadni Hrib (Oberwetzenbach) which is only a few hunderd meters away, they were quite settled and the land around both villages was cultivated.

unterwetzenbach

In the land register from 1574 the village had four half farms and one complete farm, which was the property of a major. Near the stream which comes from the direction of Sadni Hrib (right tributary of Mokri Potok, without a name) stood a mill. Before WWII the village had 18 houses. After the war there were only 8 houses still useful and they had 26 persons under the roof. The village wasn’t destroyed during the war, but the original inhabitants were expelled. The last villagers left Mokri Potok in 1965.

mp-stara

In the valley at the crossroad, which led to Borovec and Kočevska Reka, there stood a chapel. It was bulit in June 1930, before that the villagers probably used the chapel on Sadni Hrib, which is mentioned in a military report from the third quarter of the 18th century. The chappel was probably demolished in 19th century.

skica oltarja g204gottschee unterwetzenbach
g205gottschee unterwetzenbach

[:]